Natječaji

Često postavljena pitanja o LAG Natječajima

Natječaje (4) koje LAG može raspisati odnose se na: INT 1.1 Potpora ulaganjima u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, INT 1.2 Potpora razvoju ruralnog turizma, 2.1 Potpore ulaganjima u infrastrukturu ruralnih područja, INT 2.2 Potpora razvoju ruralnog područja kroz valorizaciju i zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Natječaji koje LAG raspisuje namijenjeni su: poljoprivrednicima kako je definirano u nadležnom nacionalnom propisu i poljoprivednim gospodarstvima, pravnim te fizičkim osobama koje gospodarsku dijelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave, udrugama.

Iako je financijskim i akcijskim planom definiran proces raspisivanja natječaja, raspisivanju Natječaja prethode LEADER operativna koje donosi Nadležno tijelo (Agencija za plaćanje) u suradnji s Upravljačkim tijelom (Ministarstvo poljoprivrede), a koja su još uvijek u izradi.

LEADER operativna pravila predstavljaju dokument kojem je uređen pravni okvir za postupnovna pravila Agencije za plaćanja i LAG-a prilikom provedbe Lokalne razvojne strategije, odnosno Natječaja, s jasnim podjelama zadaća između LAG-a i nadležnih tijela. 

Ova pravila primjenjuju se za LAG-ove, korisnike na LAG Natječajima te sva nadležna tijela koja sudjeljuju u provedbi LRS.  Po izradi LEADER operativnih pravila, LAG će iste objaviti na ovoj mrežnoj stranici.

Detaljne informacije i uvjeti prihvatljivosti biti će navedeni u svakom pojedinačnom LAG Natječaju, no temeljni uvjeti prihvatljivosti su: 

 •  imati prebivalište ili sjedište, uključujući podružnicu, ovisno o organizacijskom obliku unutar područja LAG-a, prije dana objave LAG natječaja sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore
 • imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu;
 • ne smije biti u postupku pred stečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima

Da. Najviša ukupna vrijednost projekta je do 300.000 EUR (bez pdv-a), a najviši iznos potpore po projektu može iznositi do 200.000 EUR.

Tijelo LAG-a nadležno za odabir projekata na LAG Natječaju je Upravni odbor LAG-a.

Detaljan proces odabira projekata na LAG natječajima nalazi se u poglavlju 5.4. LRS, a započinje pripremom i objavom natječaja, te završava objavom konačnih rezultata. Priprema dokumentacije obuhvaća tehničku dokumentaciju za objavu natječaja koja sadrži sve relevantne informacije. Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama LAG-a i putem lokalnih medija. Tijekom trajanja natječaja, LAG organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

Zaprimaju se projektne prijave putem službene adrese LAG-a, a otvaranje prijava obavlja posebno imenovano Povjerenstvo. Nakon administrativne kontrole, provodi se ocjenjivanje prijava od strane Ocjenjivačkog odbora, koji se sastoji od tri člana. Rezultat je rang lista projekata koja se šalje na odlučivanje Upravnom odboru LAG-a.

Upravni odbor provodi procjenu projektnih prijedloga i provjeru sukladnosti s kriterijima. Nositelji projekata imaju mogućnost prigovora Nadzornom odboru LAG-a, čije su odluke konačne. Popis odobrenih projekata objavljuje se na web stranici LAG-a.

Nakon odabira na LAG razini, LAG podnosi Zahtjev za potporu putem AGRONET-a u ime nositelja projekta. APPRRR provodi provjeru usklađenosti odabira projekata s kriterijima te donosi odluku o dodjeli sredstava za pozitivno ocijenjene zahtjeve. Potvrđeni projekti objavljuju se na web stranicama LAG-a.

Ova intervencija cilja jačanje sektora primarne poljoprivrede kroz unapređenje procesa prerade poljoprivrednih proizvoda. Fokusira se na stvaranje inovativne ponude temeljene na tradicionalnim vrijednostima i lokalnim resursima te potiče razvoj poduzetništva u regiji LAG-a. Također podržava razvoj kapaciteta malih poljoprivrednika i proizvođača, uvođenje novih tehnologija i prilagodbu tržišnim zahtjevima. Intervencija potiče otvaranje novih radnih mjesta, doprinosi ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike te konceptu Pametnih sela kroz digitalizaciju poslovanja u ruralnim područjima. Ova inicijativa se ističe po objedinjenju potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, uz jačanje kapaciteta i umrežavanje dionika.

Detaljnije informacije o vrstama projekata i uvjetima prihvatljivosti biti će definirane u LAG Natječaju te se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje poljoprivrednih proizvoda, OIE, restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada i dr. Prihvatljivi su projekti koji mogu uključiti sljedeće prihvatljive aktivnosti: gradnja (uključujući rekonstrukciju i/ili adaptaciju) i/ili opremanje; marketinške aktivnosti; edukacijsko-informativne aktivnosti; promotivne aktivnosti i dr.

Intenzitet potpore može iznositi najviše 65% prihvatljivih troškova projekta, a može se povećati u slijedećim slučajevima:

 • najviše 80% kada je korisnik mladi poljoprivrednik,
 • najviše 85% za ulaganja malih PG-ova

I detaljan intenzitet potpore biti će naveden u LAG Natječaju.

Ova intervencija usmjerena je na poticanje ruralnog turizma u LAG području. Ciljevi su zadržavanje stanovništva, održivi turizam, ruralni razvoj te poticanje poduzetništva i inovacija. Fokusira se na podršku tradicijskim obrtima prilagođenim suvremenim zahtjevima. Intervencija odgovara EU uredbi te doprinosi ciljevima ruralnog razvoja. Očekuje se poticanje novih poslovnih poduhvata, posebno mladih poljoprivrednika, jačanje konkurentnosti poljoprivrednika i obrtnika te opći razvoj ruralnog područja. Dodatna vrijednost je u jačanju identiteta područja i promicanju Pametnih sela. Intervencija podržava male poduzetnike, ulaganja i dodatnu vrijednost LEADER-a te diverzifikaciju ruralnog gospodarstva.

Prihvatljive vrste projekta su:

 • ulaganje u građenje novih /rekonstrukciju postojećih i/ili opremanje objekata koji su u funkciji djelatnosti ruralnog turizma i/ ili tradicijskih obrta, postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih potreba korisnika u djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora 
 • kupnja strojeva i opreme koji su u funkciji djelatnosti ruralnog turizma i/ ili tradicijskih obrta 
 • kupnja gospodarskih vozila koji su u funkciji djelatnosti ruralnog turizma i/ ili tradicijskih obrta 
 • edukacije koje su u funkciji djelatnosti ruralnog turizma i/ ili tradicijskih obrta 
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost ruralnog turizma i/ ili tradicijskih obrta 
 • markentiške aktivnosti usmjerene tržištu

Opći uvjeti prihvaljtivosti troškova i neprihvatljivi troškovi u LAG intervencijama bit će propisani LEADER operativnim pravilima odnosno LEADER operativna pravila će biti dokument koji će odrediti prihvatljivost troškova

Intenzitet potpore iznosi od 40% do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Detaljan intenzitet potpore biti će naveden u LAG Natječaju.

Intervencija INT 2.1 obuhvaća podršku za unaprjeđenje lokalne infrastrukture i izgradnju nove infrastrukture u ruralnim područjima LAG-a Dubrovačka traversa. Ova intervencija odgovara potrebama stanovništva poput zadržavanja radno sposobnog stanovništva, poticanja održivog turizma, te unaprjeđenja digitalne i javne infrastrukture. Očekuje se stvaranje jednog radnog mjesta te koristi za 2.000 korisnika putem poboljšanja postojeće i izgradnje nove lokalne infrastrukture. Dodatna vrijednost obuhvaća bolju povezanost s drugim gradovima i regijama, poticanje turizma, kulturne baštine i ruralnog turizma te promicanje inovativnosti kroz digitalizaciju i primjenu novih materijala. Ova intervencija doprinosi općem razvoju ruralnih područja.

Materijalna i nematerijalna ulaganja u javnu  društvenu i komunalnu infrastrukturu i sadržaje (uključujući građenje/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju i/ili opremanje) te edukacijsko-informativne aktivnosti i promotivne aktivnosti vezane uz infrastrukturna ulaganja.

Intenzitet potpore iznosi od 40% do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Detaljan intenzitet potpore biti će naveden u LAG Natječaju.

Ova intervencija, nazvana INT 2.2, podržava razvoj ruralnih područja kroz valorizaciju i zaštitu prirodne i kulturne baštine, s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika područja LAG-a (Lokalna akcijska grupa). Fokusira se na održivi turizam, razvoj ruralnih područja te poboljšanje infrastrukture. Intervencija doprinosi i socijalnoj uključenosti te dodatnoj valorizaciji prirode i kulturne baštine. Dodatna vrijednost je u podršci inovacijama, suradnji sektora te jačem uključivanju osjetljivih društvenih skupina, što pridonosi lokalnom razvoju i identitetu zajednice.

Detaljne informacije o vrstama projekata biti će navedene u LAG Natječaju, a odnose se na slijedeće prihvatljive aktivnosti: gradnja, rekonstrukcija, sanacija i adaptacije/opremanje;  aktivnosti zaštite okoliša i uporaba otpada; organizacija i provedba jednodnevnih i višednevnih događanja s ciljem promocije kulturno-povijesne i prirodne bašine (npr. manifestacije, radne akcije, sportski turniri, simpoziji, konferencije, radionice i sl.), marketinške aktivnosti usmjerene tržištu; edukacijsko-informativne aktivnosti; promotivne aktivnosti i dr.

Intenzitet potpore iznosi od 40% do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Detaljan intenzitet potpore biti će naveden u LAG Natječaju.

Lokalna akcijska grupa
(LAG) Dubrovačka traversa
Gruda 152, Gruda

ured@dubrovackatraversa.hr

europski poloprivredni fond za ruralni razvoj

© 2023 LAG Dubrovačka traversa
Izrada web stranice: Što misliš?